TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ
05/09/2022 10:00
Mẫu CT01 ban hành theo TT số /2021/TT-BCA ngày 15/05/2021. Dùng cho Sinh viên đến nhập học khai báo tạm trú tại Công An Phường/ Xã
TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ
Phòng CTSV