Về việc lập trích ngang danh sách sinh viên ở ngoại trú và xác nhận sổ ngoại trú năm học 2020 - 2021
04/11/2020 07:26
Về việc lập trích ngang danh sách sinh viên ở ngoại trú và xác nhận sổ ngoại trú năm học 2020 - 2021

     TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

     PHÒNG CÔNG TÁC SV

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện lập danh sách trích ngang khai báo địa chỉ ở ngoại trú và xác nhận sổ ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021Kính gửi:          - Ban chủ nhiệm các khoa.

                         - Giáo viên quản lý sinh viên các khoa.

                         - Sinh viên toàn trường

 

Thực hiện quy chế công tác sinh viên về công tác sinh viên ngoại trú, Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa phối hợp chỉ đạo, các đồng chí giáo viên quản lý sinh viên thực hiện các nội dung công việc sau:

 1. GVQLSV chỉ đạo các lớp sinh viên khóa cũ (tuyển sinh năm 2019) thực hiện đăng ký ngoại trú vào danh sách và nộp lại “sổ quản lý SV ngoại trú” học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. GVQLSV nạp bản cứng danh sách đăng ký ngoại trú kèm theo “sổ quản lý SV ngoại trú” của các lớp lên phòng CTSV để xác nhận. Thời gian GVQLSV nạp về phòng chậm nhất ngày 25/11/2020.

2. Đối với những sinh viên chưa làm sổ ngoại trú hoặc bị mất sổ thì yêu cẩu sinh viên làm đơn có xác nhận của GVQLSV và đến phòng CTSV làm lại sổ ngoại trú. Thời gian từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020.

3. Đối với Sinh viên khóa mới nhập học năm 2020 (ĐH K15, ĐHLT K13, CĐ + CĐLT K46) GVQLSV chỉ đạo Ban cán sự lớp lâm thời tổ chức cho các thành viên trong lớp đăng ký danh sách ngoại trú và cử lớp trưởng mang theo danh sách trích ngang đăng ký ngoại trú đến phòng công tác sinh viên để thực hiện làm sổ ngoại trú. Thời gian: từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 25/11/2020.

Nhận được thông báo này đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa phối hợp chỉ đạo, giáo viên quản lý sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định trên.

                                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                         Phan Xuân Thạch